Saturday, July 3, 2010

bach y than chu

Xin Tất Cả Cùng Cầu Nguyện Cho Vạn Sự Chúng Sanh An Lành
BẠCH Y THẦN CHÚTu rị tu rị, ma ha tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)
Tu da ri, tu da ri, tu ma ri, ta bà ha. (3 lần)
Nam mô tam mãn da, một dà nẩm án dộ rô dộ rô, dịa vị, ta bà ha. (3 lần)
Nam mô A Di Dà Phật. (3 lần 3 lạy)
Nam mô Quan thế Âm bồ tát. (3 lần 3 lạy)
Nam mô Dại Thế Chí bồ tát (3 lần 3 lạy)
Nam mô Thanh Thanh Tịnh Dại Hãi Chính bồ tát. (3 lần 3 lạy)
Nam mô Dịa Tạng Vương bồ tát (3 lần 3 lạy)
Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quân Thế Âm bồ tát (3 lần 3 lạy)
Nam mô dại từ bi cứu khổ cứu nạn quảng dại linh cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. (dọc 3 lần).
Nam mô phật, Nam mô pháp, nam mô tăng, nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, dát chỉ dá, ám dà la phạt dá, dà la phạt dá, dà ha phạt dá, la dà phạt dá, sa ha, thiên la thần, dịa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.
Nam mô dại từ bi quản dại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Bá Thiên vạn ức Phật hằng hà sa số Phật vô lượng công dức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, thử kinh dại thánh năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai, bá nạn khổ. Nhựơc hửu nhơn tụng dắc nhứt thiên biến nhứt thân ly khổ nạn, tụng dắc nhứt vạn biến hiệp gia ly khổ nạn. Nam mô Phật lực oai Nam mô Phật lực hô, xử nhơn vô ác tâm, lịnh nhơn thân dắc dộ, hồi quang bồ tát hồi thiện bồ tát a nậu dại thiên vương chánh diện bồ tát, ma kheo, ma kheo thanh tịnh tùy kheo, quan sự dắc tán tụng, sự dắc ưu. Chư di bồ tát ngủ bá a la hán cứu dộ dệ tử... nhứt thân ly khổ nạn tự ngôn Quan thế Âm anh lạc bất tu giải cần dọc bá thiên vạn biến tai nạn tự nhiên dắc giải thóat, in thọ phụng hành. Tức thuyết chơn ngôn viết: kim bà kim bà dế, cầu ha cầu ha dế, dà ra ni dế, ni ha la dế, tỳ nể dế, ma ha dà dế, chơn lăng càng dế, ta bà ha